Mazal Tov to new parents in 2017

Mazal Tov to Jo & Adam Bookatz on the birth of
Yaakov Betzalel on October 28.

Mazal Tov to Kerin & Jonathan Nash on the birth of
a baby boy on October 18.

Mazal Tov to Adinah & Yaakov Spiegel on the birth of
Asher Avraham on October 12.

Mazal Tov to Yaniv & Karen Kerem on the birth of
Eitan on August 3.

Mazal Tov to Ruthie & Shimshon Ayzenberg on the birth of
Ayin Hoshaya on July 22.

Mazal Tov to Liat & Ronen Vaisenberg on the birth of
Yonatan on July 6.

Mazal Tov to Yitzchak & Brachie Eskin on the birth of
Rochel Zissel on June 27.

Mazal Tov to R' Ezzy & Nechama Schusterman on the birth of
Hadassah Henya on March 9.

Mazal Tov to Alexis & Ari Kushner on the birth of
Yitzhak Shlomo on January 12.

See births from: