Mazal Tov to new parents in 2017

Mazal Tov to R' Ezzy & Nechama Schusterman on the birth of
Hadassah Henya on March 9.

Mazal Tov to Alexis & Ari Kushner on the birth of
Yitzhak Shlomo on January 12.

See births from: