July 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Shabbat
1
Tzom Tammuz
2
3
4
5
6
7
Shabbat Pinchas
8
9
10
11
12
13
Rosh Chodesh Av
14
Shabbat Matot-Masei
15
16
17
18
19
20
21
Erev Tish'a B'Av
22
Tish'a B'Av
23
24
25
26
27
28
Shabbat Vaetchanan (Shabbat Nachamu)
29
30
31
1
2
3
4
Shabbat Eikev