August 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Shabbat
30
31
Erev Tish'a B'Av
1
Tish'a B'Av
2
3
4
5
Shabbat Vaetchanan (Shabbat Nachamu)
6
7
8
9
10
11
12
Shabbat Eikev
13
14
15
16
17
18
19
Shabbat Re'eh
20
21
22
Rosh Chodesh Elul
23
Rosh Chodesh Elul
24
25
26
Shabbat Shoftim
27
28
29
30
31
1
2
Shabbat Ki Teitzei