December 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Shabbat
26
27
28
29
30
1
2
Shabbat Vayishlach
3
4
5
6
7
8
9
Shabbat Vayeshev
10
11
12
Chanukah: 1 Candle
13
Chanukah: 2 Candles
14
Chanukah: 3 Candles
15
Chanukah: 4 Candles
16
Shabbat Miketz (Chanukah: 5 Candles)
17
Chanukah: 6 Candles
18
Chanukah: 7 Candles
19
Chanukah: 8 Candles
20
Chanukah: 8th Day
21
22
23
Shabbat Vayigash
24
25
26
27
28
Asara B'Tevet
29
30
Shabbat Vayechi
31
1
2
3
4
5
6
Shabbat Shemot